Apr. 30, 2018

祭大學法公文

大學法公生於民國37年1月12日,卒於民國107年4月27日,享年70歲

 

祭大學法公文

  嗚呼哀哉!大學法公之生於世,七十有年。先有文忠,後有茂昆;卡管有成,拔管有功;英子有所恃而不恐,小人有所畏而為之。台大大川喬嶽,不見其運動,而功利之及於物者,蓋不可以數計而周知。今大學法公之沒也,赤子無所仰芘;朝廷無所稽疑;非綠色即異端,而爺們至於用夷;君子以為無為為善,而小人沛然自以為得時,台大深淵大澤,龍亡而虎逝,則變怪雜出,舞鰌鱓而號狐狸。

  昔綠先君懷民主於世,非法治則莫能致;今不肖無狀,強行出入,受教於門下者,升官於茲。聞大學法公之喪,當匍匐往弔,傅鐘黃巾,念古人以忸怩。願緘詞千里,以寓一哀而已矣!蓋上以為天下慟,而下以哭其私。嗚呼哀哉!尚嚮!

 

台北城市科大專任助理教授 李奇嶽 敬禱

本文源自 蘇軾(祭歐陽文忠公文)